02 02 17

PAL/MOIRÉ HAMBURG

07 04 17

PAL/MOIRÉ HAMBURG

30 04 17

UEBEL & GEFÄHRLICH HAMBURG

26 05 17

PAL/MOIRÉ HAMBURG

03 06 17

PAL/MOIRÉ HAMBURG

22 07 17

PAL/MOIRÉ HAMBURG

20 08 17

PAL OPEN AIR PART I HAMBURG

24 08 17

PAL OPEN AIR PART II HAMBURG

08 09 17

GOLDEN PUDEL CLUB HAMBURG

23 09 17

PAL/MOIRÉ HAMBURG

28 10 17

PAL/MOIRÉ HAMBURG

03 11 17

GOLDEN PUDEL CLUB HAMBURG

10 11 17

PAL/MOIRÉ HAMBURG

02 12 17

PAL/MOIRÉ HAMBURG

22 12 17

PAL/MOIRÉ HAMBURG

31 12 17

PAL/MOIRÉ HAMBURG

26 01 18

GOLDEN PUDEL CLUB HAMBURG

27 01 18

PAL/MOIRÉ HAMBURG

23 02 18

PAL/MOIRÉ HAMBURG

09 03 18

GOLDEN PUDEL CLUB HAMBURG

16 03 18

PAL/MOIRÉ HAMBURG

23 03 18

GEWÖLBE COLOGNE

20 04 18

PAL/MOIRÉ HAMBURG

11 05 18

GOLDEN PUDEL CLUB HAMBURG

26 05 18

PAL/MOIRÉ HAMBURG

29 06 18

PAL/MOIRÉ HAMBURG

20 07 18

GOLDEN PUDEL CLUB HAMBURG